باسلام لطفا به مسولین شهرداری بفرماید تاکی وضعیت سه راهی امامزاده باید اینگونه باشد، دست فروشانی که تجمع کردن وباعث حجم زیادی از ترافیک دراین محدوده می شوند. طوری که کل خیابان پرمیشود از ماشین های پارک شده،و مسیر رفت راکلابسته میکنن تاجایی که به سختی یک ماشین سواری میتواند عبور کندو مساله دوم این […]

باسلام
لطفا به مسولین شهرداری بفرماید تاکی وضعیت سه راهی امامزاده باید اینگونه باشد، دست فروشانی که تجمع کردن وباعث حجم زیادی از ترافیک دراین محدوده می شوند. طوری که کل خیابان پرمیشود از ماشین های پارک شده،و مسیر رفت راکلابسته میکنن تاجایی که به سختی یک ماشین سواری میتواند عبور کندو مساله دوم این موضوع این است که مغازه های که دراین محدوده هستن باعث میشود جلب مشتری نداشته باشند وجلوی کاسبی آنها گرفته میشود باتوجه به پشتکاروپیگیری های بی دریغ این کانال خبری خواهشمندیم این انتقادرابه گوش مسولین برسانید

باتشکر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین