نصیر بوشهر – فرهنگ ‌شجاعی – در رابطه باحبس امیر دهباشی روزنامه نگاربوشهری تحلیلهای متفاوتی درجریان است که همه آنهامنتج به این است که این روزنامه نگاردربندفوراآزادشود.امیردهباشی ازاهالی رسانه وفعالان اجتماعی استان بوشهر است که درست درآستانه ی سال نو توسط شکایت معاونت عمرانی استانداری بوشهربه زندان افتاد.مسلما روزنامه نگاران وفعالان اجتماعی برای آزادی اوتلاش […]

نصیر بوشهر – فرهنگ ‌شجاعی – در رابطه باحبس امیر دهباشی روزنامه نگاربوشهری تحلیلهای متفاوتی درجریان است که همه آنهامنتج به این است که این روزنامه نگاردربندفوراآزادشود.امیردهباشی ازاهالی رسانه وفعالان اجتماعی استان بوشهر است که درست درآستانه ی سال نو توسط شکایت معاونت عمرانی استانداری بوشهربه زندان افتاد.مسلما روزنامه نگاران وفعالان اجتماعی برای آزادی اوتلاش می کنندتانشان دهندحضوری فعال درجامعه دارند.چون سکوت جامعه رسانه وفعالان اجتماعی منتقد دوراندیشی است.منتقدین وفعالان اجتماعی که نسبت به یک انسان دربند خاصا فعال اجتماعی اعتراض نکند پویانیست.بالندگی اش راازدست داده است.وازجایگاه منتقدساقط است.وهرکسی که برای عدالت اجتماعی تلاش می کندوحضوری آزادی خواهانه به نفع مردم دارد می بایست ازطرف سپراجتماعی مردم محافظت شود.تااینکه نقد واعتراض درراستای تحولات وپیشگیری ازفسادونابهنجاری ها اگربه شجاعت وشهامت برسدهزینه سنگین بدنبال نداشته باشد.
متعاقب آن روشنفکر وروزنامه نگار ومنتقد بی تفاوت نسبت به این موضوع دیگرتفسیروانتقادی نسبت به موضوعات تبعیض؛فلاکت ؛سانسورمطبوعات وستم.فقر.فساد.بی عدالتی ونابرابری های اجتماعی وسیاسی نخواهدداشت.واقعیت این است هیچکس حق ندارد انسان مسئول وپرسشگردرحبس رابواسطه انتقادازدستگاه اجرایی سرزنش کند.ویابطرزنامطلوبی اوراتنبیه کند.یعنی قدرت دستگاه اجرایی درقبال آحادجامعه پاسخگویی است ونه اعمال قدرت برای اصحاب رسانه. امیدوارم سال جدید سالی برای همبستگی ووحدت جامعه وحاکمیت برای برون رفت ازمشکلات پیشروملت بزرگ ایران باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر