اویل پرایس نوشته است: در سال ۲۰۱۹، روسیه در تغییر وضعیت حقوقی حوزه حوضه خزر نقش اساسی ایفا کرد و سهم ایران را از ۵۰ درصد به تنها ۱۱.۸۷۵ درصد در این فرآیند کاهش داد. برآوردها حاکی از آن بود که چالوس دارای حدود ۱۲۴ میلیارد فوت مکعب (bcf) گاز است. این معادل حدود یک‌چهارم ذخایر گازی […]

اویل پرایس نوشته است: در سال ۲۰۱۹، روسیه در تغییر وضعیت حقوقی حوزه حوضه خزر نقش اساسی ایفا کرد و سهم ایران را از ۵۰ درصد به تنها ۱۱.۸۷۵ درصد در این فرآیند کاهش داد.

برآوردها حاکی از آن بود که چالوس دارای حدود ۱۲۴ میلیارد فوت مکعب (bcf) گاز است. این معادل حدود یک‌چهارم ذخایر گازی است که در میدان گاز طبیعی غول‌پیکر پارس جنوبی ایران وجود دارد که حدود ۴۰ درصد از کل ذخایر تخمینی گاز ایران و حدود ۸۰ درصد از تولید گاز ایرانرا تشکیل می‌دهد.

برآوردهای جدید حاکی از آن است که این حوضه گازی، یک میدان دوقلو با فاصله ۹ کیلومتری از هم است که چالوس بزرگ دارای ۲۰۸ میلیارد مکعب گاز است و چالوس کوچک دارای ۴۲ میلیارد مکعب گاز است که در مجموع ۲۵۰ میلیارد مترمکعب گاز دارد.

این رسانه نفتی، در ادامه نوشته است که امتیاز توسعه برخی میادین نفتی و گازی هم در خوزستان و ایلام هم به روس‌ها واگذار خواهد شد.

  • منبع خبر : انرژی پرس