لیست نمایندگان استخدام شده در نفت اشتباه از اب درامد امیر ابادی: لیست را وزارت نفت مجدد بررسی کند.

لیست نمایندگان استخدام شده در نفت اشتباه از اب درامد

امیر ابادی: لیست را وزارت نفت مجدد بررسی کند.

  • منبع خبر : سیمای نفت