لیست ۶۰ نفره‌ای به وزیر داده شده که احکام انتصابات را مطابق با این لیست یکی پس از دیگری ابلاغ می‌کند، قسمت ترسناک ماجرا پس از تکمیل لیست ۶۰ نفره آغاز می‌شود که قرار است لیست ۲۰۰ نفره بدنه کارشناسی و تخصصی را هم جابه جا کنند. مشکل اوجی کجاست؟مهندس نفت نیست؟ مدیر نخبه […]

 

لیست ۶۰ نفره‌ای به وزیر داده شده که احکام انتصابات را مطابق با این لیست یکی پس از دیگری ابلاغ می‌کند، قسمت ترسناک ماجرا پس از تکمیل لیست ۶۰ نفره آغاز می‌شود که قرار است لیست ۲۰۰ نفره بدنه کارشناسی و تخصصی را هم جابه جا کنند.

مشکل اوجی کجاست؟مهندس نفت نیست؟ مدیر نخبه و آزمون پس داده نیست؟ وزیر جوان و سلامت نیست؟ اوجی فقط یک مشکل دارد و مشکل بزرگ «او» آنجاست که همه عالم می‌دانند وزیر نفت کیست جز «جواد اوجی»! علما هم می‌گویند گام اول خداشناسی از خودشناسی می‌گذرد… .

 

  • منبع خبر : انرژی نیوز