هادی شیروانی شیری از نهایی شدن قرارداد خریدشاهین شهرداری بوشهر خبر داد. هادی شیروانی شیری مالک باشگاه برق شیراز گفت قصد آوردن شاهین شهرداری بوشهر به شیراز را ندارد و شاهین شهرداری بوشهر همچنان در بوشهر فعالیت ورزشی خود را ادامه خواهد داد.

هادی شیروانی شیری از نهایی شدن قرارداد خریدشاهین شهرداری بوشهر خبر داد.

هادی شیروانی شیری مالک باشگاه برق شیراز گفت قصد آوردن شاهین شهرداری بوشهر به شیراز را ندارد و شاهین شهرداری بوشهر همچنان در بوشهر فعالیت ورزشی خود را ادامه خواهد داد.