*ما گفتیم و شما نشنیدید* مرتضی خضری: به بهانه روز خبرنگار و به بهانه تمام انتقادهایی که خبرنگاران کردند و مسئولان نشنیدند. گفتیم که آب از سر گذشت و شما نشنیدید. گفتیم عدالت نیست و شما نشنیدید. گفتیم فقر بیداد می‌کند و شما نشنیدید. گفتیم فساد خانه براندازی می‌کند و شما نشنیدید. گفتیم پل‌های پیش […]

*ما گفتیم و شما نشنیدید*

مرتضی خضری:

به بهانه روز خبرنگار و به بهانه تمام انتقادهایی که خبرنگاران کردند و مسئولان نشنیدند.
گفتیم که آب از سر گذشت و شما نشنیدید.
گفتیم عدالت نیست و شما نشنیدید.
گفتیم فقر بیداد می‌کند و شما نشنیدید.
گفتیم فساد خانه براندازی می‌کند و شما نشنیدید.
گفتیم پل‌های پیش و پس خراب می‌شوند و شما نشنیدید.
گفتیم راه خراب است و شما نشنیدید.
گفتیم آب می‌رود می‌شود و شما نشنیدید.
گفتیم برق قطع می‌شود و شما نشنیدید.
گفتیم بخت سیاه می‌شود و شما نشنیدید
گفتیم دریاچه نمک می‌شود و شما نشنیدید.
گفتیم ربا دل می‌برد و شما نشنیدید.
گفتیم درخت می‌میرد و شما نشنیدید.
گفتیم این راه کج است و شما نشنیدید.
گفتیم فرودگاه به گاه می‌رود و شما نشنیدید.
گفتیم تورم مهار نمی‌شود و شما نشنیدید.
گفتیم دلار آرام و قرار ندارد و شما نشنیدید.
گفتیم سایپا و ویران‌خودرو قاتلند و شما نشنیدید.
گفتیم زیر این خاکستر آتش است و شما نشنیدید.
گفتیم و شما نشنیدید.
گفتیم راه‌آهن ضروری ست و شما نشنیدید.
گفتیم ریاکاری سرریز است و شما نشنیدید.
گفتیم پارازیت روانی می‌کند و شما نشنیدید.
گفتیم بیدار می‌شویم و شما نشنیدید.
گفتیم خبر، دار می‌شود و شما نشنیدید.