استاد فلسفه دانشگاه تهران: ▪️نتیجه بی‌ثباتی سیاسی از یک طرف و فقدان چارچوب پایدار سیاسی از طرف دیگر و نوع نگرش به زندگی و معیشت و اقتصاد همه دست به دست هم داده و شرایطی را فراهم کرده که انگار که در یک زندگی اجتماعی اقتصادی ناپایداری قرار داریم که پیوسته در معرض دگرگونی و […]

استاد فلسفه دانشگاه تهران:

▪️نتیجه بی‌ثباتی سیاسی از یک طرف و فقدان چارچوب پایدار سیاسی از طرف دیگر و نوع نگرش به زندگی و معیشت و اقتصاد همه دست به دست هم داده و شرایطی را فراهم کرده که انگار که در یک زندگی اجتماعی اقتصادی ناپایداری قرار داریم که پیوسته در معرض دگرگونی و تغییر و انقطاع پی در پی است.

▪️در نتیجه تنها چیزی که پرورانده می‌شود یک نوع نگاه موقتی و کوتاه نسبت به برخورداری از معیشت و اقتصاد آن هم در شکل بهره‌وری از زندگی که از آن تعبیر معیشت غارتی می‌کنند.

  • منبع خبر : تجارت نیوز