بازرسی استان بوشهر : ۲ نفر از مدیران متخلف یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در استان بوشهر به پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. جرم این افراد تضییع اموال و وجوه دولتی و عدم دریافت ضمانت نامه انجام تعهدات به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال است. وی ادامه داد: این خاطیان به ۴۸۰ میلیون ریال […]

بازرسی استان بوشهر : ۲ نفر از مدیران متخلف یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در استان بوشهر به پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

جرم این افراد تضییع اموال و وجوه دولتی و عدم دریافت ضمانت نامه انجام تعهدات به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: این خاطیان به ۴۸۰ میلیون ریال جزای نقدی و احقاق حق دولت از طریق طرح دعوی حقوقی محکوم شدند.

  • منبع خبر : نفت آنلاین