شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مکاتبه خود با نهاد ریاست جمهوری از عدم مشارکت جم پیلن در «عرضه اعتباری محصولات» در بورس کالا خبر داده است! مدیر توسعه صنایع پائین دستی NPC در مکاتبه خود با نهاد ریاست جمهوری با اشاره به عرضه اعتباری ۸/۲ همتی محصولات پتروشیمی در دی ماه، از مشارکت پتروفرهنگ و […]

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مکاتبه خود با نهاد ریاست جمهوری از عدم مشارکت جم پیلن در «عرضه اعتباری محصولات» در بورس کالا خبر داده است! مدیر توسعه صنایع پائین دستی NPC در مکاتبه خود با نهاد ریاست جمهوری با اشاره به عرضه اعتباری ۸/۲ همتی محصولات پتروشیمی در دی ماه، از مشارکت پتروفرهنگ و پتروشیمی مروارید در عرضه اعتباری محصولات خبر داده! و در انتها ادعا کرده است که به رغم مشارکت خودجوش «پتروشیمی جم پیلن» در دولت قبل برای عرضه اعتباری محصولات خود اما این شرکت تولیدی در این دولت هیچ گونه مشارکتی در عرضه های اعتباری نداشته و پیگیری ها نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین