مدیرعامل یکی از پتروشیمی های بزرگ اوره ساز با قید وثیقه آزاد شد 🔸نفت ما در شبکه ایکس نوشت: مدیرعامل یکی از ‎پتروشیمی های بزرگ اوره ساز به اتهام زیر فروشی ‎آمونیاک تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و با قید وثیقه آزاد شد. ‎

مدیرعامل یکی از پتروشیمی های بزرگ اوره ساز با قید وثیقه آزاد شد

🔸نفت ما در شبکه ایکس نوشت:
مدیرعامل یکی از ‎پتروشیمی های بزرگ اوره ساز به اتهام زیر فروشی ‎آمونیاک تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و با قید وثیقه آزاد شد.

  • منبع خبر : نفت ما