خبر” ۸آذرماه۱۴۰۲”: مدیرعامل پتروشیمی پردیس در هشتمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال به دلیل عملکرد درخشان شرکت در حوزه تولید و صادرات محصول و ارزآوری برای خودکفایی اقتصادی کشور به عنوان مدیر سال معرفی شد! کدال: بنابرگزارش حسابرسی نشده پتروشیمی پردیس، سودخالص این شرکت در دوره منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در مقایسه […]

 

خبر” ۸آذرماه۱۴۰۲”: مدیرعامل پتروشیمی پردیس در هشتمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال به دلیل عملکرد درخشان شرکت در حوزه تولید و صادرات محصول و ارزآوری برای خودکفایی اقتصادی کشور به عنوان مدیر سال معرفی شد!

کدال: بنابرگزارش حسابرسی نشده پتروشیمی پردیس، سودخالص این شرکت در دوره منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره منتهی به ۳۰ آذرسال ۱۴۰۱، با ۳۶ درصد کاهش مواجه بوده است.

سوال: این میزان زیان، چه نوع عملکرد درخشان محسوب می‌شود؟!

 

#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای

#دوره_۳_ماهه

پترو شیمی پردیس(#شپدیس)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

 

⭕️ کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۱۰,۸۴۲,۸۱۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۴,۷۲۱,۸۸۹ میلیون ریال رسیده است)

⭕️کاهش ۳۶ درصدی سود ناخالص ۳ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۶,۵۲۴,۷۴۸ میلیون ریال به مبلغ ۴۸,۸۷۱,۰۰۶ میلیون ریال رسیده است)

⭕️کاهش ۴۲ درصدی سود عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۷۵۱۶۹۸۲۸ میلیون ریال به مبلغ ۴۳۶۸۲۸۶۰ میلیون ریال رسیده است)

⭕️کاهش ۳۶ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۳ و تحقق سود ۸۳۴۴ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۷۸۰۱۵۲۸۱ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰۶۲۷۷۷ میلیون ریال رسیده است)

⭕️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۶۷٫۸۲% به ۴۶٫۱۲% کاهش یافته است

⭕️ حاشیه سود (زیان) خالص از ۷۰٫۳۸% به ۵۲٫۸۵% کاهش یافته است