🔹 کارکنان اقماری سالهاست که به صورت مفید، از نصف مرخصی استحقاقی خود بهره‌مند هستند که این موضوع مشخص نیست با استناد به کدام بخشنامه و قانون می‌باشد و این روش محاسبه مرخصی استحقاقی در شرکتهای علمیاتی وزارت نفت به بهانه تنظیم دوره یا تنظیم شیفت، تخلف است 🔹 اکنون با توجه به این حکم […]

🔹 کارکنان اقماری سالهاست که به صورت مفید، از نصف مرخصی استحقاقی خود بهره‌مند هستند که این موضوع مشخص نیست با استناد به کدام بخشنامه و قانون می‌باشد و این روش محاسبه مرخصی استحقاقی در شرکتهای علمیاتی وزارت نفت به بهانه تنظیم دوره یا تنظیم شیفت، تخلف است

🔹 اکنون با توجه به این حکم دیوان عدالت اداری، این برداشت متولیان این امور از ایام کار و ایام استراحت اقماری‌ها اشتباه تشخیص داده شده است

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
شماره: پ ن ۱۴۰۲/۰۶

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین