تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس: مردم امروز‌، چشم انتظار آینده هستند. امروز همه ایران تغییر می‌خواهند. بعد از سال ٨٨، دانشجویان تصمیم گرفتند‌، خود را از منازعات سیاسی و اجتماعی دور نگه دارند. در درون سیستم، برابر تغییر و بهبود مقاومت می‌شود. اگر سیستم دست به تنبیه و مجازات معترضان بزند‌، رفتار مردم رادیکال می‌شود و صبر […]


تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس:

مردم امروز‌، چشم انتظار آینده هستند. امروز همه ایران تغییر می‌خواهند.

بعد از سال ٨٨، دانشجویان تصمیم گرفتند‌، خود را از منازعات سیاسی و اجتماعی دور نگه دارند.

در درون سیستم، برابر تغییر و بهبود مقاومت می‌شود.

اگر سیستم دست به تنبیه و مجازات معترضان بزند‌، رفتار مردم رادیکال می‌شود و صبر آنها پایان می‌یابد.

خبر صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل‌المدت و… خطرناک است. اگر این روند ادامه داشته باشد‌، مردم به سمت تغییرات بنیادگرایانه میل می‌کنند.

  • منبع خبر : تجارت نیوز