?سوال روزنامه سازندگی، نزدیک به حزب کارگزاران، درباره‌ی دیدار مجازی وزیر راه مملکت، رستم قاسمی، با علی‌اف، رئیس‌ جمهوری آذربایجان: مرز تحقیرشدن کجاست؟??????   ? قاسمی، در پایتخت آذربایجان، باکو، نتوانست حضوری با علی‌اف دیدار کند و علی‌اف تنها حاضر شد با او ویدیویی دیدار کند.  

 

?سوال روزنامه سازندگی، نزدیک به حزب کارگزاران، درباره‌ی دیدار مجازی وزیر راه مملکت، رستم قاسمی، با علی‌اف، رئیس‌ جمهوری آذربایجان: مرز تحقیرشدن کجاست؟??????

 

? قاسمی، در پایتخت آذربایجان، باکو، نتوانست حضوری با علی‌اف دیدار کند و علی‌اف تنها حاضر شد با او ویدیویی دیدار کند.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰