چهارروز پس ازقربانی شدن مظلومانه ی جوان تنگستانی درجاده مرگ نوشته اینجانب درنصیر بوشهربا(عنوان چقدرقربانی دهیم تاجاده مرگ به جاده زندگی تبدیل شود؟) دوقربانی دیگر درهمان محل با سواری شوتی تصادف کردند که یک نفرفوتی ویک زن معلول وسه بچه خردسال بی سرپرست شدند.واین نشان می دهد که منشاء حساسیت ها دلنگرانی هاست وواهمه ازفاجعه دیگری است.

مسئولیت پذیری مسئولین وحقوق محوری برای شرائط بهترشهروندان کجاست؟

فرهنگ شجاعی

زمان مناسب مطالبه گری چه وقت است.؟اولویت ها باکدام کمبودهاست؟

روشن است که برقراری ارتباط صحیح ومتعهدانه ودلسوزانه وراهنمایی یک مسئول  که منجربه نتیجه مطلوب می گرددبراساس تخصص وتعهداست .

بخش فراوانی از مسئولین ومدیران بدلیل عدم اطلاع رسانی مشکلات مردمی به آنها وهمچنین  ارجاع نادرست مطالبات مردم تصمیم هایشان منجربه افتضائات می شود.
همچنین مسئولانی هم هستند که تمام اوقات خودراصرف مطالبات منطقی جامعه  می کنند واتفاقا مخاطب این نوشته آنها هستند!

چهارروز پس ازقربانی شدن مظلومانه ی جوان تنگستانی درجاده مرگ نوشته اینجانب درنصیر بوشهربا(عنوان چقدرقربانی دهیم تاجاده مرگ به جاده زندگی تبدیل شود؟) دوقربانی دیگر درهمان محل با سواری شوتی تصادف کردند  که یک نفرفوتی ویک زن معلول وسه بچه خردسال  بی سرپرست شدند.واین نشان می دهد که منشاء حساسیت ها دلنگرانی هاست وواهمه ازفاجعه دیگری است.
واکنون چالش عمومی بی اعتمادی وبی تفاوتی به عملکرد مسئولین استانی بخاطر نتیجه ندادن مطالبه گری است .که بنوعی منجر به دلسردی مردم درکنش های اجتماعی می گردد.
ما ازاستاندارمحترم دعوت می کنیم تابه اتفاق مسئولان مربوطه برای بازدید از ازجاده مرگ( یکی ازمهمترین شاهراههای استانی) بنوعی باسیستم نظارت وارزیابی واقع گرایانه منافع عمومی رافراهم نماید.که مردم شایسته بهترین هاهستند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر