به نام خدا کتاب مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران به کوشش؛ سعید فریدون پور روانشناسان و مشاوران شغل حساسی دارند، روانشناسان به دلیل احاطه و اشرافی که بر زندگی، ضعف ها، مشکلات و احساسات مراجعین خود دارند به راحتی می توانند علیه آنان مرتکب جرم شوند؛ بنابراین ضروری است که مسئولیت آنان در صورت ورود […]

به نام خدا

کتاب مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران

به کوشش؛ سعید فریدون پور

روانشناسان و مشاوران شغل حساسی دارند، روانشناسان به دلیل احاطه و اشرافی که بر زندگی، ضعف ها، مشکلات و احساسات مراجعین خود دارند به راحتی می توانند علیه آنان مرتکب جرم شوند؛ بنابراین ضروری است که مسئولیت آنان در صورت ورود خسارت به مراجع تبیین گردد.

عنصر اصلی رابطه بین روانشناس و مراجع، اعتماد است.
رازداری مهمترین موضوع در روابط مشاوره ای محسوب می شود.
در قانون مجازات فرانسه، قانون مجازات بلژیک و در حقوق انگلستان، حفظ اسرار ذکر شده است.
البته رازداری مطلق نیست.
می بایست جهت پیشگیری از وقوع خسارت، قانون صریحی تصویب گردد و همچنین قرارداد مشاوره منعقد شده و توصیه های روانشناسان به مراجعین نیز مکتوب گردد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر