نصیر بوشهر – رسول عمویی – اگر کارنامه دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در ایران را با کارنامه دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا با هم مقایسه نماییم ، آسیبی که احمدی نژاد در این دوره به منافع ملی ایران و اعتبار جمهوری اسلامی وارد نمود به مراتب از آسیبی که […]

نصیر بوشهر – رسول عمویی – اگر کارنامه دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در ایران را با کارنامه دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا با هم مقایسه نماییم ، آسیبی که احمدی نژاد در این دوره به منافع ملی ایران و اعتبار جمهوری اسلامی وارد نمود به مراتب از آسیبی که ترامپ به منافع ملی امریکا وارد نمود جدی تر و فاجعه بارتر بود چرا که ترامپ دست کم از نظر اقتصادی بدلیل اینکه از طبقه تجار بود معامله گر و محاسبه گر ماهری بوده و از این پتانسیل و ظرفیت خویش در راستای منافع و مصالح ملی امریکا گام برداشت و توانست شغل هایی ایجاد و به گونه ای اقتصاد امریکا را شکوفا سازد ولی با این اوصاف ،هم مردم و هم نخبگان و سیاستمداران امریکا یکپارچه و با انسجام مانع انتخاب ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ گردیدند چون درکی واقع بینانه از شرایط موجود حاکم بر امریکا و جامعه جهانی داشتند که بقا ترامپ به عنوان رییس جمهور لطمات جبران ناپذیری بر آن وارد می ساخت در حالی که این موضوع در ایران شکلی وارونه به خود گرفته و در انتخابات سال ۸۸ ریاست جمهوری، بخشی از حاکمیت با مشی و مسیر منطقی و منطبق بر منافع و مصالح کشور که مردم در پیش گرفته تا مانع انتخاب احمدی نژاد در دور دوم گردند مخالفت نموده و با انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری متاسفانه اتفاقات ناگوار و ناخوشایندی برای کشور و مردم بوجود آمد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر