منزلت و جایگاه زن رباب پرویزی زاده وقتی سخن از منزلت ونقش زن در جامعه مطرح میشه اینجاست که زن معنی خاصی می گیرد ونقش وشکوه و عظمتش هویدا ودرخشش وتاثیرش بیشتر در ساختار خانواده و جامعه نمایان می سازد یک زن نه تنها در تربیت وپرورش و مدیریت خانواده نقش آفرینی می کند بلکه […]

منزلت و جایگاه زن
رباب پرویزی زاده
وقتی سخن از منزلت ونقش زن در جامعه مطرح میشه اینجاست که زن معنی خاصی می گیرد ونقش وشکوه و عظمتش هویدا ودرخشش وتاثیرش بیشتر در ساختار خانواده و جامعه نمایان می سازد یک زن نه تنها در تربیت وپرورش و مدیریت خانواده نقش آفرینی می کند بلکه در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی وسیاسی هم نقش بسزایی دارد . ما امروز شاهد ترقی وپیشرفت زنانی هستیم که پای به پای مردان در زمینه های مهم کشور کار آفرینی و مسؤلیت های سنگینی به عهده شان می‌باشد ولی متاسفانه در عدالت اجتماعی وحتی قانون مدنی بی توجهی نسبت به زنان گردیده وبه رعایت نکردن حق وحقوق اجتماعی و خانوادگی ومالی زن .
نگاه به زن موجودی ضعیف وناتوان ترسیم شده در صورتیکه ما شاهد ترقی زنان در زمینه های مهندسی ، پزشکی ،طراحی ،ادبی ، هنری ،وکالت و ورزشی حتی فعالیتهای سیاسی روز می‌باشیم. زن نه تنها در تربیت فرزندان وتحکیم خانواده بلکه در علم و تکنولوژی وپیشرفت سازندگی جامعه نقش آفرینی می کند. پس باید نگاه قانون و اجتماع به زن تغییر نموده ومیدان برای آنها باز واجازه حضور پررنگ شون شود. قوانین چون اینکه زن کمتر از مرد هست مثل ارث ویا دیه وحتی در مورد فرزندانی که با مشقت به دنیا آورده وبزرگ کرده کمتر از یک مرد در قانون مدنی حقوقش وضع شده که واقعا بی انصافی وبی عدالتی نسبت به حقوق زن پایه ریزی شده بنابراین باید تغیبرات در بعضی قوانین دست وپا گیر در حق زن وحمایت بیشتر از این جنس مونث که دلسوزانه در تمام قدمهای که بر می داری مورد توجه قرار گیرد چون حق بانوان سرزمین مان هست که اون زنجیره ها که سر راهشان قرار گرفته برداشته واجازه رشد و نمو وپیشرفت به آنها داده شود.

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین