من ، سوزی را دوست دارم ! سال ۵۵ خورشیدی همسر یکی از افسران عالی رتبه آمریکایی که در ایران به آموزش نظامیهای ایران مشغول بود به دادگاه ملی شکوائیه ای ارائه داد . خانم ” سوزان مک فالن”  در فرم شکایت خود چنین تحریر کرده بود که مردی هر روز  با گیتاری چوبی و […]

من ، سوزی را دوست دارم !

سال ۵۵ خورشیدی همسر یکی از افسران عالی رتبه آمریکایی که در ایران به آموزش نظامیهای ایران مشغول بود به دادگاه ملی شکوائیه ای ارائه داد .

خانم ” سوزان مک فالن”  در فرم شکایت خود چنین تحریر کرده بود که مردی هر روز  با گیتاری چوبی و عجیبی زیر پنجره خانه محل اقامت آنها با صدای بلند داد میزند :
I Love Sozi

پس از بررسی های انجام شده توسط  شهربانی مشخص می شود فرد مذکور فقط یک پنبه زن ساده است که جار میزده : ” آی لحاف دوزی ” و خانم سوزی به غلط متوجه پیام عاشقانه شده است ! ?