سلام،مدتی بید (بود)که می خواسم سیت(برایت)نامه ای بنویسم اما راسش زهرم می رفت(می ترسیدم)چندتا از دوسام(دوستانم)می گفتن که نبایدسی آدمای (آدمهای)مهم نامه بنویسی.امرو(امروز)دل به دریا زدم و سی(برای)خم(خودم)گفتم:هرچه باد ،باد. شنفتمن (شنیدم)وختی(وقتی)نتیجه انتخابات اعلام کردن خیلی خوشحال وابیدی(شدی)و بعد چندماه بعد، رفتی تهران تو مجلس ری (روی)کرسی نشسی .میگم(می گویم)تو مجلس خیلی خوشن(خوش )میگن (می […]

سلام،مدتی بید (بود)که می خواسم سیت(برایت)نامه ای بنویسم اما راسش زهرم می رفت(می ترسیدم)چندتا از دوسام(دوستانم)می گفتن که نبایدسی آدمای (آدمهای)مهم نامه بنویسی.امرو(امروز)دل به دریا زدم و سی(برای)خم(خودم)گفتم:هرچه باد ،باد. شنفتمن
(شنیدم)وختی(وقتی)نتیجه انتخابات اعلام کردن خیلی خوشحال وابیدی(شدی)و بعد چندماه بعد، رفتی تهران تو مجلس ری (روی)کرسی نشسی .میگم(می گویم)تو مجلس خیلی خوشن(خوش )میگن (می گویند) نماینده ها اکثر وقتها ری (روی)صندلی خوشون (خواب شان) می بره راسش بگو چندمرتبه خوت(خواب)برده. بعضی مردم  اعتراض می کنن ومیگن نماینده نباید تو مجلس خُش ببره ،واقعا سی آدمای ایطوری خیلی
متاسفم ،به نظرمو(من)مجلس بهترین جین(جایی است) که نماینده اونجا چرتی بزنه .مردم بخاطر ای سی نماینده رای دادنن که بره تو مجلس خو بره. چند روز پیش چند نفر هی ازگرونی وبیکاری گله (گلایه )می کردن(می کردند)و می گفتند وظیفه مجلس اینن(این است)که ای مشکلات حل کنه واقعاباعث تاسفن(تاسف است) که بعضی  ایطوری (این جور)فکرمی کنند٬اولاکه گرونی و بیکاری نی(نیست) اگه هم باشه حل کردنش  باخواجه حافظ شیرازین .یک شوی (شبی )خونه کسی بیدم که نماینده قبلی،قبلی هم اونجا اومد کلی از کارها انتقاد می کرد وهی می گفت اگه مو(من)دوباره نماینده وابیده بیدم (شده بودم)همه کارها جور می کردم بعدکتابی که فعالیتهای دوره نمایندگیش تو او نوشته بید  از شی چلش(زیر بغلش)در آورد و نشون ما داد. همش عکس خُش(خودش)زده بید(بود)توهم از حالا توفکر ای باش که خیلی عکس بگیری و تو کتاب چاپ کنی ٬تو مگه چت (چه چیزی )از نماینده قبلی کمترن ،مردم ازت (از تو)خیلی راضی هسن(هستن )تا کسی میمیره فوری سیش (برایش)پیام تسلیت بسی می کنی(می فرستی)کاراصلی نماینده همی ین (همین است)که فقط به فکر مرده ها باشه راسی(راستی)تو ای چندماه که نماینده بیدن، چندنفرتوحوزه نمایندگیت مردنن(مرده اند)می گما اگه وایبو (می شود)آمارش سیم (برایم)بسی کن (بفرست)پیشنهاد می کنم کمسیونی تو مجلس به اسم مرده ها تاسیس کنین خُت هم رئیسش وابو(بشو)سلام همکارانت از گت تا کچیک ( بزرگ و کوچک برسون وبگو جون خوتون (خودتان)و جونماینده ما،کسی چشش(چشم زخم)نزنت.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر