نخستین شماره نشریه «دیپلماسی نفت» با شعار «گفت وگو برای ترسیم چشم انداز انرژی در قرن جدید» به صورت ماهنامه و به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی سمیه اسدی و سردبیری مجتبی عوض‌زاده منتشر شد. این مجله که رویکرد تبیینی-تحلیلی دارد به وجوه مختلف سیاستگذاری کشورها در حوزه انرژی و دیپلماسی نفتی کشورهای تولیدکننده […]

 

نخستین شماره نشریه «دیپلماسی نفت» با شعار «گفت وگو برای ترسیم چشم انداز انرژی در قرن جدید» به صورت ماهنامه و به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی سمیه اسدی و سردبیری مجتبی عوض‌زاده منتشر شد.

این مجله که رویکرد تبیینی-تحلیلی دارد به وجوه مختلف سیاستگذاری کشورها در حوزه انرژی و دیپلماسی نفتی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده می پردازد و اولین شماره این نشریه در ۶ بخش «پرونده ماه»، «دیپلمات»، «پرونده ویژه»، «ژئوپلیتیک»، «افق» و «چشم انداز» منتشر شده است.

«دیپلماسی نفت» به گفته سربیر آن «تلاش می کند با استفاده از مفاهیم سنتی و نوین دیپلماسی و با حفظ چارچوب مشخص ملی، بدون جانبداری از یک ایدئولوژی خاص سیاسی و طرفداری از جناح های سیاسی و فکری، بستر موثری برای اندیشه ورزی و شکل گیری گفتمانی برای ارزش نهادن و حفظ امنیت انرژی فراهم نماید».

در یادداشت سردبیر این ماهنامه، «دیپلماسی نفت»، خود را «نشریه ای برای گفت وگوی بزرگان انرژی و دیپلماسی» معرفی کرده است تا با کمک تحلیلگران و متخصصان حوزه انرژی و دیپلماسی کشور، انعکاس اندیشه و ایده هایی باشد که به توسعه دیپلماسی نفتی ایران کمک کند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر