نصیر بوشهر یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ سال بیست و دوم شماره ۸۳۴

نصیر بوشهر یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ سال بیست و دوم شماره ۸۳۴