نظری کوتاه بر پیشینه عالم رباب پرویزی زاده حدود ۸ . ۱۳ میلیارد سال پیش عالم پدید آمد و همان لحظه فضا و زمان هم به وجودآمد. در حالی که عالم فقط یک ثانیه از پیدایش آن می گذشت .چهار نیروی بنیادی طبیعت شامل نیروهای گرامش ،هسته ای قوی. هسته ای ضعیف.والکترو مغناطیس،ویژگی های کنونی […]

نظری کوتاه بر پیشینه عالم

رباب پرویزی زاده

حدود ۸ . ۱۳ میلیارد سال پیش عالم پدید آمد و همان لحظه فضا و زمان هم به وجودآمد. در حالی که عالم فقط یک ثانیه از پیدایش آن می گذشت .چهار نیروی بنیادی طبیعت شامل نیروهای گرامش ،هسته ای قوی. هسته ای ضعیف.والکترو مغناطیس،ویژگی های کنونی خود را به دست آورند.ذرات بلندبالای جرم شدند و هسته ها و اتم ها شکل گرفتند. هسته های عناصر سبک همچون هلیوم ولیتیوم در همان ۱۰ دقیقه اول بعد از مهبانگ( خروش) شکل گرفتند. اتم های پایدار بعدی هم طی بازه زمانی که عالم ۳۸۰ هزار سال داشت، با گذاشت بیش از یک میلیارد سال از پیدایش عالم ،حالا نسل اول ستارگان، موسوم به ستارگان اولیه و کهکشان ها در عالم در حال انبساط پدیدار شده بودند آرام آرام سامانه های سیاره ای به وجود آمدند که سیاره زمین یکی از آنها بود. منظومه شمسی ما حدود ۴۰۸ میلیارد سال قبل شکل گرفت. حدود چهار میلیارد سال پیش حیات به شکل اولیه روی زمین به وجود آمد. در نتیجه این تحول ، بعد از چندمیلیارد سال ، انسان اولیه روی زمین پدیدار شد داستان جایگاه ها داستان آغاز هر چیزی است که امروز با آن سروکار داریم. عالم، کهکشان ها ،ستارگان، سیارات حیات و تمدن انسانی.که کتابهای در دانشگاه ها جهان دراین مورد تالیف کردند که با مطالعه اونها مخاطبان مشتاق مشتاق کشف روند تحولی تکاملی جهان وبشر را به زیبایی به سفری شگفت انگیز می کشند که با روند توسعه تفکر علمی شروع شده وجایگاه و ماهیت فضا، زمان، ذرات و میدان ها عناصر سبک واتم ها را بررسی می کند. سپس مخاطب را به دنیای پر از شگفتی ساختار عالم می گیرد، محتوای عالم در بزرگ مقیاس خواستگاه کهکشانها و ستارگان و داستان پرشکوه مرگ شان. سپس وارد مهیج ترین داستان تحول زمین یعنی ( حیات ضروریات) آن شده است.که بشر به شگفت وعلاقه وا میدارد که در پی عناصرسنگین در آب نواخترها بودی کهکشان ها را بسان آجرهای سازنده عالم شناخت واز صخره ها وسنگ های روی زمین به سلول و حیات سفر اروپاییان شناخت عمیقی از جایی که ایستاده ایم و آنچه می بینیم کسب کرد.

حدود ۸ . ۱۳ میلیارد سال پیش عالم پدید آمد و همان لحظه فضا و زمان هم به وجودآمد. در حالی که عالم فقط یک ثانیه از پیدایش آن می گذشت .چهار نیروی بنیادی طبیعت شامل نیروهای گرامش ،هسته ای قوی. هسته ای ضعیف.والکترو مغناطیس،ویژگی های کنونی خود را به دست آورند.ذرات بلندبالای جرم شدند و هسته ها و اتم ها شکل گرفتند. هسته های عناصر سبک همچون هلیوم ولیتیوم در همان ۱۰ دقیقه اول بعد از مهبانگ( خروش) شکل گرفتند. اتم های پایدار بعدی هم طی بازه زمانی که عالم ۳۸۰ هزار سال داشت، با گذاشت بیش از یک میلیارد سال از پیدایش عالم ،حالا نسل اول ستارگان، موسوم به ستارگان اولیه و کهکشان ها در عالم در حال انبساط پدیدار شده بودند آرام آرام سامانه های سیاره ای به وجود آمدند که سیاره زمین یکی از آنها بود. منظومه شمسی ما حدود ۴۰۸ میلیارد سال قبل شکل گرفت. حدود چهار میلیارد سال پیش حیات به شکل اولیه روی زمین به وجود آمد. در نتیجه این تحول ، بعد از چندمیلیارد سال ، انسان اولیه روی زمین پدیدار شد داستان جایگاه ها داستان آغاز هر چیزی است که امروز با آن سروکار داریم. عالم، کهکشان ها ،ستارگان، سیارات حیات و تمدن انسانی.که کتابهای در دانشگاه ها جهان دراین مورد تالیف کردند که با مطالعه اونها مخاطبان مشتاق مشتاق کشف روند تحولی تکاملی جهان وبشر را به زیبایی به سفری شگفت انگیز می کشند که با روند توسعه تفکر علمی شروع شده وجایگاه و ماهیت فضا، زمان، ذرات و میدان ها عناصر سبک واتم ها را بررسی می کند. سپس مخاطب را به دنیای پر از شگفتی ساختار عالم می گیرد، محتوای عالم در بزرگ مقیاس خواستگاه کهکشانها و ستارگان و داستان پرشکوه مرگ شان. سپس وارد مهیج ترین داستان تحول زمین یعنی ( حیات ضروریات) آن شده است.که بشر به شگفت وعلاقه وا میدارد که در پی عناصرسنگین در آب نواخترها بودی کهکشان ها را بسان آجرهای سازنده عالم شناخت واز صخره ها وسنگ های روی زمین به سلول و حیات سفر اروپاییان شناخت عمیقی از جایی که ایستاده ایم و آنچه می بینیم کسب کرد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر