اساس شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی برمحوریت و حاکمیت مردم برمردم بوده است، حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای از فروردین ۵۸ نشان از دمکراسی واقعی در خاورمیانه جدید بوده که در ایران اسلامی به ظهور رسید. سلام و ادب محضر برادر گرانقدر جناب آقای غاله: متنی بسیار دلسوزانه و حق طلبانه مکتوب […]

اساس شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی برمحوریت و حاکمیت مردم برمردم بوده است، حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای از فروردین ۵۸ نشان از دمکراسی واقعی در خاورمیانه جدید بوده که در ایران اسلامی به ظهور رسید.

سلام و ادب محضر برادر گرانقدر جناب آقای غاله:
متنی بسیار دلسوزانه و حق طلبانه مکتوب فرموده بودید اما با مقدمه ای که همدیگر را نقض می کنند،نظام حاکم بعد از انقلاب ۵۷، حکومت مردم بر مردم بود اما در چارچوب اسلام،از جنس جمهوری با قید اسلامی،به تعبیری مردم سالاری دینی، اگر عنوان دمکراسی اطلاق شود و محور تنها مردم لحاظ گردند،اخلاق سکولاریستی حاکمیت پیدا می کند و اباحیگری را باید پذیرفت و متاسفانه آنچه باعث رنجش قاطبه ی مردم از رفتار سیاسیون،بویژه در جریان بدست آوردن آراء مردم اتفاق می افتد توجیه پذیر خواهد بود و مسیر حاکمیت فرهنگ اومانیستی را هموار می کند.
امید آن می رود شعار کاندیداها محترم در خصوص *ادامه راه شهدا*در عمل محقق گردد نه به سبک اسلامی فریاد زنند و به سبک خودشان عمل کنند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر