🔹احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس می‌گوید: با گشت ارشاد می خواهند مردم را از گرانی و تورم غافل کنند؛ گشت ارشاد احساس ناامنی اجتماعی را تقویت می کند؛ در شرایطی که چپاول های بزرگ در کشور رخ می دهد، سرقت ها و ناامنی در کشور بیداد می کند با […]

 

🔹احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس می‌گوید: با گشت ارشاد می خواهند مردم را از گرانی و تورم غافل کنند؛ گشت ارشاد احساس ناامنی اجتماعی را تقویت می کند؛ در شرایطی که چپاول های بزرگ در کشور رخ می دهد، سرقت ها و ناامنی در کشور بیداد می کند با راه اندازی گشت ارشاد به مردم و حقوقشان ظلم می کنیم

  • منبع خبر : عصر فوری