حسن نوروزی – نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند زن می تواند در خواست طلاق کند این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است در کجای فقه اسلام چنین نظری آمده است که با یک خشونت اندک می توانید در […]حسن نوروزی – نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند زن می تواند در خواست طلاق کند این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است در کجای فقه اسلام چنین نظری آمده است که با یک خشونت اندک می توانید در خواست طلاق کنید؟

در مورد نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد داده شده صندوقی به حمایت از زن تشکیل شود تا تفاضل دیه را این صندوق بپردازد مگر اسلام خود تشخیص این موضوعات را نداده که امروز به کمک قوانین بین اللمل این قانون را تصویب می کنید.

بررسی های ما نشان می دهد که این لایحه در حقیقت محتوای قوانین حقوق بشر و بین المللی سازمان ملل متحد به ویژه سند ۲۰۳۰ می باشد.
در این لایحه آمده است اگر مرد مانع اشتغال یا خروج زن از کشور شود مخالف حقوق اسلامی است چرا نوشته اید که زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و او بجای توافق با همسر خود جداگانه از کشور خارج شود این باعث سست شدن پایه های زندگی می شود.

  • منبع خبر : عصر فوری