طی گذشت ۹ دوره مجلس بعد از انقلاب در استان بوشهر تا به حال حتی شاهد یک طرح توسعه محور در حوزه زنان به صورت  مستقل از سوی نمایندگان استان’نبوده ایم در‌مناطق توسعه یافته از جمله مرکز و چنداستان توسعه یافته دیگر میتوان نقش آفرینی نمایندگان مجلس این مناطق را در توسعه و برنامه ریزی […]

طی گذشت ۹ دوره مجلس بعد از انقلاب در استان بوشهر تا به حال حتی شاهد یک طرح توسعه محور در حوزه زنان به صورت  مستقل از سوی نمایندگان استان’نبوده ایم در‌مناطق توسعه یافته از جمله مرکز و چنداستان توسعه یافته دیگر میتوان نقش آفرینی نمایندگان مجلس این مناطق را در توسعه و برنامه ریزی و داشتن نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی در توسعه یافتگی و بالاخص در حوزه مربوط به امور زنان مشاهده نمود.نداشتن قدرت رایزنی و مذاکره به عنوان عوامل مهم در موفقیت نمایندگان ادواری استان با هر طیف سیاسی باعث عدم توسعه یافتگی استان و مشخصا حوزه مربوط به زنان استان میباشد .

از عوامل اصلی و مهم عدم اثربخشی عملکرد نمایندگان مناطق توسعه نایافته در مجلس را می توان نپرداختن به وظایف ذاتی نمایندگان،فعالیت های جزیره ای وتلاش انفرادی نمایندگان در حوزه اختیارات و وظایف آنان دانست. طرح یک سوال:؛ آیا نمایندگان ۹ دوره مجلس شورای اسلامی استان بوشهر در طرحواره انتخاباتی خود پیشنهاد و هدف گذاری در حوزه امور بانوان استان را داشته اند. در هیچ یک از پروسه های راهبردی نمایندگان برای ورود به مجلس اشاره ای به ایجاد بسترهای مناسب برای رشد و تقویت مطالبات زنان استان در زمینه های علمی’فرهنگی”درمانی”اجتماعی و تفریحات سالم بوده اند.

بیان این نکته به معنای نادیده گرفتن توانمندی های فنی و حرفه ای برخی از نمایندگان پیشین و کنونی مردم این مناطق نیست. گاهی مردم به خطا چنین می اندیشند که یک مهندس بسیار خبره و مجرب یا یک پزشک بسیار خبره و مجرب یا یک روحانی بسیار مسلط به مبانی فقهی و شرعی الزاما نماینده خوبی برای مردم در مجلس و قوه مقننه خواهد بود. در حالی که تجربه مناطق توسعه یافته و نقش آفرینی نمایندگان آن ها نشان می دهد که تبحر و تسلط نمایندگان درحوزه توسعه ، برنامه ریزی و دارای نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مذاکره، عوامل مهمی در میزان موفقیت آنان برای توسعه یافتگی مناطق محروم بوده است.
متاسفانه حضور نمایندگان زن استان در مجلس نیز بازخورد هدفمندی در ایجاد تمهیدات لازم در جهت توسعه چارچوبهای سه گانه اجتماعی و فرهنگی و علمی باتوان نداشته اند. نمایندگان استان هیچ مکانیسم تعهدآوری برای رفع کمبودها در حوزه شهروندی بانوان نداشته وطی ۹دوره نمایندگی در سازه های شهری و روستایی در زمینه های درمان و پزشکی ‘ورزشی و فرهنگی هیچگونه خروجی سبستمی نداشته اند.دردآور است که در هر دوره از رقابتهای انتخاباتی در استان شاهد حضور اقشار گوناگون از زنان فرهیخته و توانمند در ستادهای انتخاباتی کاندیداها هستیم.حال انکه این گروه از زنان تاثیر بسزایی در تجمیع آرا داشته و با نفوذی که از حیث روانشناختی زنانه دارا بوده و سکوی احراز ارا برای هر کاندیدا میباشند’ در زمینه خواسته های اساسی و ضروری در ابعاد مختلف وبالاخص حقوق شهروندی خاص زنان’مطالبه گران هوشمندی نیستند.تنها دستاورد فعالیتهای انتخاباتی زنان استان ”منحصر به انتسابات مدیریتی زنان است درحد مدیر کل و بعضا مدیریتهای از نوع دسته دوم .خلا فضاهای درمانی و پزشکی خاص زنان”کمبود شدید باشگاههای فرهنگی و اجتماعی زنانه”نبود پارکها و تفرجگاههایی با ال مانهای خاص بانوان”عدم دسترسی زنان استان در مناطق مختلف شهری و روستایی به فضاهای ورزشی خاص ‘از جمله استخرهای سرپوشیده ودیگر اماکن ورزشی ..کاملن مشهود و حس میشود.بانوان بوشهری پس از گذشت چندین دوره از مجلس شورای اسلامی و راه یابی نمایندگان گوناگون با روبکردهای سیاسی مختلف’از داشتن یک تفرجگاه خاص زنانه محرومند.در واقع با توجه به حاکم بودن شرایط کاملن جنسیتی در جامعه’وجود یک فضای تفریحی استاندارد با ویژگیهای متوسط جهانی”برای بانوان استانی که دارای منابع غنی زمینی و زیر زمینی است ‌‌ضروری است.اعضا زن شوراهای شهری نیز طی دو دهه ..کوچکترین برنامه هدفمندی در این حوزه برای زنان بوشهر نداشته اند.اگر چه نگاه به مطالبات افراد و آحاد جامعه نباید جنسیتی باشد
موقعیت زنان استان عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در استان است، هرچه استان از حیث سرمایه گذاری درحیطه امور مربوط به ززنان .ا توسعه یافته تر باشند شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش می یابد. بهبود وضعیت زنان استان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در استان است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط بهینه زنان استان نمیتوان به دارا بودن کارنامه درخشانی از سوی یک نماینده اذعان نمود .وجود ۷۳ درصد زنان و دختران تحصیل کرده بیکار در استان و عدم گرفتن سهمیه مناسب درآزمونهای استخدامی از دیگر نقیصه های راهبردی نمایندگان استان است.نمایندگان استان در مقابل مشارکت سیاسی واجتماعی قابل ملاحظه بانوان بوشهری در دوره های گوناگون ‘مسئول بوده ونباید پس از پیروزی در انتخابات تنها به رساندن زنان فعال درحوزه های انتخاباتی ”به مدیریتهای کمرنگ و مقطعی اکتفا کنند.احراز پستهای مدیریتی ”نشانه توسعه یافتگی نبوده و تنها تزریق یک مسکن به تعداد معدودی از زنان حاضر در حوزه های انتخاباتی میباشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر