کاهش ۴ درصدی حاشیه سود. بررسی عملکرد ۹ ماهه پتروشیمی جم نشان از درآمد ۲۸/۵ همتی، سود ناخالص ۵/۷ همتی، کاهش ۲۱ درصدی سود خالص تا به رقم ۴/۱ همت و تحقق ۲٫۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم دارد که گفته می شود به دلیل اورهال و افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی […]

کاهش ۴ درصدی حاشیه سود. بررسی عملکرد ۹ ماهه پتروشیمی جم نشان از درآمد ۲۸/۵ همتی، سود ناخالص ۵/۷ همتی، کاهش ۲۱ درصدی سود خالص تا به رقم ۴/۱ همت و تحقق ۲٫۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم دارد که گفته می شود به دلیل اورهال و افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی است!