فروش پتروشیمی جم در بهمن ماه اندکی کاهش داشته اما درآمد این مجتمع نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است، در همین حال جم در دی ماه از نظر ارزش صادراتی در رده شانزدهم قرار گرفته است! این شرکت در بهمن ماه توانسته با فروش ۱۵۱ هزارتن محصول، درآمدی معادل ۴/۵ همت کسب کند که […]

فروش پتروشیمی جم در بهمن ماه اندکی کاهش داشته اما درآمد این مجتمع نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است، در همین حال جم در دی ماه از نظر ارزش صادراتی در رده شانزدهم قرار گرفته است! این شرکت در بهمن ماه توانسته با فروش ۱۵۱ هزارتن محصول، درآمدی معادل ۴/۵ همت کسب کند که حجم فروش آن نسبت به ماه قبل ۸ درصد کاهش، اما درآمد آن تغییری نداشته است. جم در این ماه ۲۱۵ هزارتن محصول تولید کرده که ۹۸ هزارتن آن اتیلن است. متوسط اتیلن تولیدی جم پس از اورهال و تعمیرات کلدباکس که به دلیل تاخیر با انتقاداتی همراه بود، در آذرماه با رشد ۴ هزارتنی یا ۴ درصدی نسبت به ۷ ماهه قبل از اورهال همراه بوده و به ۹۹ هزارتن افزایش یافته است. البته افزایش تولید اتیلن باتوجه به وضعیت پتروشیمی های مانند مهر و فرساشیمی که همواره درگیر کمبود خوراک بوده و به جم بدهکارند می تواند جم را برای داشتن این مجتمع ها ترغیب کند، چرا که صادرات اتیلن با توجه به محدودیت های لجستیکی تامین کشتی های اتیلن بر، تحریم ها و هزینه های بالا برای جم امکان پذیر نیست هر چند برای سهامداران به صرفه است.