طبق سندی که امروز به دست ما رسیده است جواد اوجی وزیر نفت رویه تبعیض آمیزی را پیش گرفته که لازم است رئیس جمهور هر چه زودتر به این موضوع ورود کند.  

طبق سندی که امروز به دست ما رسیده است جواد اوجی وزیر نفت رویه تبعیض آمیزی را پیش گرفته که لازم است رئیس جمهور هر چه زودتر به این موضوع ورود کند.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر