تورم ۴۵ الی ۵۵ درصدی، سیر نزولی رشد اقتصادی، دلار ۷۰ تا ۹۰ هزار تومانی، بی شک همه چیز را بر باد میدهد!  

 

تورم ۴۵ الی ۵۵ درصدی، سیر نزولی رشد اقتصادی، دلار ۷۰ تا ۹۰ هزار تومانی، بی شک همه چیز را بر باد میدهد!