هنرایران یکی ازغنی‌ترین میراث‌های هنری در تاریخ جهان است ودربرگیرندهٔ بسیاری ازرشته‌ها ازجمله معماری،نقاشی،بافندگی،سفالگری،و نزدیک ۳۰۰۰گونهٔ هنرمختلف در۴۰۰گروه هنری است ازهزارهٔ چهارم تاهزارهٔ دوم پیش ازمیلاد،هنردر ایران،بیشتر شامل عناصری ازباورهای دینی می‌شده‌است.ظرف‌های منقش وکنده‌کاری‌هایی همانندآنچه که درکورانگون ونقش رستم صورت گرفته،ازبازماندگان آثار هنری آن دوران هستنددراواخر هزارهٔ سوم ودر هزارهٔ دوم،صنعت برنزدرایران،بامهارت بالاواستادی دنبال شد.در […]

هنرایران یکی ازغنی‌ترین میراث‌های هنری در تاریخ جهان است ودربرگیرندهٔ بسیاری ازرشته‌ها ازجمله معماری،نقاشی،بافندگی،سفالگری،و نزدیک ۳۰۰۰گونهٔ هنرمختلف در۴۰۰گروه هنری است ازهزارهٔ چهارم تاهزارهٔ دوم پیش ازمیلاد،هنردر ایران،بیشتر شامل عناصری ازباورهای دینی می‌شده‌است.ظرف‌های منقش وکنده‌کاری‌هایی همانندآنچه که درکورانگون ونقش رستم صورت گرفته،ازبازماندگان آثار هنری آن دوران هستنددراواخر هزارهٔ سوم ودر هزارهٔ دوم،صنعت برنزدرایران،بامهارت بالاواستادی دنبال شد.در این دوران،سفال‌سازی ظریف گردیدونقوش جاندارانی برآنان گذارده شد.مجسمه‌هایی نیزدر تورنگ‌تپه یافت شده‌اندکه احتمال دارد،ساخت مردم همین دوران باشند.درکاخ‌های هخامنشی،باهمکاری تمام کشور،تلاش شده‌است که تصویری ازآن دوران نمایش یابدوهنرهای بسیاری درساخت آنان به کار رفته‌است؛سنگ‌نگاره‌ها وکنده‌کاری‌ها، جزئیات رنگی،روکش‌های طلاوبرنزونقوش روی اشیاء درونی ساختمان‌ها،بخشی ازهنرهخامنشی هستندکه تاکنون حفظ شده‌اند.پس ازهنر پارت‌ها که تحت تأثیرهنر یونانی بود،هنرساسانیان،تمدن_ایران ی راباردیگر زنده کرد.هنر ساسانی،از فرهنگ‌های دیگرهم اثرگرفت امااساساً ایرانی بود.