در حال حاضر ۲ سیت حقوقی(غیر موظف برای تصدی رئیس هیئت مدیره و موظف یکی از پرسنل جم) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و یک سیت حقوقی غیر موظف به نمایندگی شستا همچنان خالی است و عملا” هیئت مدیره جم تنها ۲ عضو منصوب دارد : عضو موظف : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت […]

در حال حاضر ۲ سیت حقوقی(غیر موظف برای تصدی رئیس هیئت مدیره و موظف یکی از پرسنل جم) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و یک سیت حقوقی غیر موظف به نمایندگی شستا همچنان خالی است و عملا” هیئت مدیره جم تنها ۲ عضو منصوب دارد : عضو موظف : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (هاشم نجفی اردکانی) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و عضو غیر موظف : مهدی قربانی به نمایندگی از سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل.