نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:   ورجی ، verji از برگ ساقه نخل خرما و از نوع بلند آن انتخاب می شد و سرهای نازک آن عقب وجلو یک صف چیده و با دوزه ریسمان نازک بافته می شد و بعد مقداری از ته ساقه های نخل خرما درآن صفافی می کردند ودوباره یک ردیف […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:

 

ورجی ، verji

از برگ ساقه نخل خرما و از نوع بلند آن انتخاب می شد و

سرهای نازک آن عقب وجلو یک صف چیده و با دوزه ریسمان

نازک بافته می شد و بعد مقداری از ته ساقه های نخل خرما

درآن صفافی می کردند ودوباره یک ردیف دیگر از پیش یا همان

گرد نخل بسته می شد وسپس همه راباهم می دوختند که به

شکل یک قایق حدودآ چهار متری می شد آنگاه آماده کارشده

وبامیداف حرکت می کردند.چون مقدازی درآب نشین داشت

وکامل روی آب نبود نمی توانست سرعت خوبی داسته باشد

وبخاطرهمین نمیتوانست بارزیاد بارکندو ۳تا۴تور بارمی کرد

وهیچ جایی برای استراحت نداشت درزمان حرکت یا موج آب به داخل شناور از لابه بلای بدنه اش می آمد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر