روزنامه آفتاب یزد نوشت: این شائبه وجود دارد که وزیر ارتباطات دولت سیزدهم قرابتی با رئیس دولت سیزدهم ندارد و مسیر خود را طی می‌کند. وگرنه چگونه است که هربار رئیس جمهور عطف به دغدغه‌های مردمی سخنی در باب افزایش سرعت اینترنت مطرح می‌کند دقیقا یک روز بعد سرعت اینترنت در کشور به شکل قابل […]

روزنامه آفتاب یزد نوشت: این شائبه وجود دارد که وزیر ارتباطات دولت سیزدهم قرابتی با رئیس دولت سیزدهم ندارد و مسیر خود را طی می‌کند. وگرنه چگونه است که هربار رئیس جمهور عطف به دغدغه‌های مردمی سخنی در باب افزایش سرعت اینترنت مطرح می‌کند دقیقا یک روز بعد سرعت اینترنت در کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

این موضوع از دوحال خارج نیست:حالت نخست آن است که وزیر ارتباطات وزیری تحمیلی است و از همین رو بنا نیست منویات و دستورات ابراهیم رئیسی را عملی کند.او توسط عده‌ای خارج از دولت به کار گمارده شده است و از همان افراد هم دستور می‌گیرد و عملی می‌کند.

حالت دوم هم برمی گردد به ضعف مفرط وزیر ارتباطات.خب چه حالت نخست باشد و چه حالت دوم و چه هر دو مشکل اصلی بازمی گردد به نفر نخست دولت.

اگر وزیر تحمیلی است و از فرد و افراد دیگری دستور می‌گیرد نه رئیس جمهور که وا مصیبتا.اگر وزیر ناتوان است و رئیس جمهور عالم به این موضوع است که وا حیرتا. اگر هم هر دو حالت وجود دارد که وا اسفا!

  • منبع خبر : عصر فوری