احسان خاندوزی زمانیکه نماینده مجلس بود مدام به وزیر اقتصاد وقت پیشنهاد می‌داد که می‌شود با راهکارهایی جلوی سقوط بورس را گرفت، حال که بازار قرمز و خاندوزی وزیر است، صدایی از او در نمی‌آید  

احسان خاندوزی زمانیکه نماینده مجلس بود مدام به وزیر اقتصاد وقت پیشنهاد می‌داد که می‌شود با راهکارهایی جلوی سقوط بورس را گرفت، حال که بازار قرمز و خاندوزی وزیر است، صدایی از او در نمی‌آید

 

  • منبع خبر : قانون