شاید زمانی که برخی از اندیشمندان عصر حاضر جهان امروز را ((عصر ارتباطات )) و یا(( جهان ارتباطات )) نامیدند هرگز فکر نمی کرند که روزی جهان آنها توسط یک ویروس آنقدر ترسناک شود که مردم جهان تمامی ((ارتباط))های فردی و اجتماعی خود را به حداقل برسانند . ((کرونا)) فلسفه جدیدی در زندگی روز مره […]

شاید زمانی که برخی از اندیشمندان عصر حاضر جهان امروز را ((عصر ارتباطات )) و یا(( جهان ارتباطات )) نامیدند هرگز فکر نمی کرند که روزی جهان آنها توسط یک ویروس آنقدر ترسناک شود که مردم جهان تمامی ((ارتباط))های فردی و اجتماعی خود را به حداقل برسانند . ((کرونا)) فلسفه جدیدی در زندگی روز مره و عادات غذایی و بهداشت فردی و جمعی ما پدید آورد که شاید حالاحالاها اثرات تبعی آن گریبانگیرمان باشد .تا چند وقت پیش اگر هنگام احوالپرسی با کسی دست نمی دادیم در حکم بی ادبی و بی معرفتی مان قلمداد می شد اما کرونا تمامی این قراردادهای اجتماعی را به هم زد امروز نه تنها کسی که با دست سلام نمی کند بی معرفت است بلکه شخصی است که مبادی آداب و حافظ اصول بهداشتی است. بدترین ویژگی این ویروس این است که سرعت انتقال آن از طریق ((ارتباط)) بیشتر می شود در این مدت که کرونا میهمان ناخوانده دنیا شد ه است در تمامی فضاهای حقیقی و مجازی بر این نکته تاکیده شده است که بهترین راه از در امان ماندن از شر این بیماری ((خود قرنطینگی ))و ماندن در خانه و قطع کردن و کم کردن(( ارتباط)) با بیرون از خانه است . بهرحال تکیه این ویروس بر ((ارتباطات جمعی))سبب شده تا این جاندار میکروسکوپی بنیان‌ها عظیم اجتماعی و فردی و بهداشتی و استانداردهای جهان مدرن را به هم بزند .. شاید هیچ کس و هیچ چیز وحتی موجودات فضایی نیز نمی توانستند این گونه عملکرد مخربی به سان این ویروس داشته باشند؛ و صد البته این غیر از پیامدهای اجتماعی و بهداشتی و فردی این ویروس پس از کنترل آن خواهد بود.در نهایت اینکه بدون شک سبک زندگی جهانیان پس از کنترل این ویروس به دوره جدید تقسیم خواهد شد((دوران قبل از کرونا)) و (( دوران بعد از کرونا)) !

  • منبع خبر : نصیر بوشهر