????مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی و دریافتی از شهرداری ندارد. ???? قرار است از تجربه و دانش ایشان برای نظارت و اشراف بنده در پروژه هوشمند سازی تهران استفاده شود. ????????آیا از پاسخ شهردار تهران قانع شدید؟ دیدگاه خود را ارسال کنید.    

 

 

????مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی و دریافتی از شهرداری ندارد.

???? قرار است از تجربه و دانش ایشان برای نظارت و اشراف بنده در پروژه هوشمند سازی تهران استفاده شود.

????????آیا از پاسخ شهردار تهران قانع شدید؟ دیدگاه خود را ارسال کنید.

 

 

  • منبع خبر : عصر ایران