باتوجه به اورهال پتروشیمی جم در آبان ماه، این شرکت ۲۹ هزارتن از ذخائر خود را در این ماه فروخته و درآمدی معادل ۱/۱ همت داشته است. تناژ فروش، تولید و درآمد جم در ۸ ماه اخیر به ترتیب با کاهش ۲۱ هزارتنی به ۱/۰۸ میلیون تن-و کاهش ۷۵ هزارتنی به ۱/۵۹ م تن تنزل […]

باتوجه به اورهال پتروشیمی جم در آبان ماه، این شرکت ۲۹ هزارتن از ذخائر خود را در این ماه فروخته و درآمدی معادل ۱/۱ همت داشته است. تناژ فروش، تولید و درآمد جم در ۸ ماه اخیر به ترتیب با کاهش ۲۱ هزارتنی به ۱/۰۸ میلیون تن-و کاهش ۷۵ هزارتنی به ۱/۵۹ م تن تنزل یافته است، هرچند درآمد این شرکت به واسطه افزایش نرخ متوسط پلیمرها با ۱/۲ همت رشد به ۲۶/۹ همت رسیده است.

 

از سوی دیگر این مجتمع برای امسال درآمد ۵۱/۷ همتی را پیش بینی کرده که باتوجه به حاشیه سود ۴/۲ درصدی دوسال اخیر، سود ۱۲/۳همتی را باید انتظار کشید، اما آیا این پیش بینی تحقق می یابد؟

 

این الفین ساز در ۸ ماه اخیر ۵۲ درصد درآمد برآوردی خود را محقق کرده، بنابراین برای پوشش اختلاف ۲۴/۸ همتی فوق، نیاز به فروش ماهیانه ۶/۲ همت در چهارماه باقیمانده دارد که باتوجه به متوسط فروش ۳/۵ همتی دوسال اخیر امکان پذیر نیست، بر این اساس درآمد چهارماه آتی جم ۱۴ همت برآورد می شود. ‌

 

همچنین برای سال ۱۴۰۲ این شرکت درآمد عملیاتی ۴۱ همتی و عدم دستیابی به درآمد سال گذشته(۴۲/۶ همت) خود را پیش بینی کرده که طبیعتا با توجه به افزایش بهای تولید نباید انتظار سودی متفاوت از سال قبل را داشت.