فاز دوم پتروشیمی زاگرس به دلیل محدودیت های گازی در تاریخ بیست آذرماه از سرویس خارج شده بود، حالا منابع خبری از خروج فاز اول این متانول ساز از مدار تولید خبر می دهند، گفته می شود که این متانول ساز اجبارا وارد اورهال شده است.  

فاز دوم پتروشیمی زاگرس به دلیل محدودیت های گازی در تاریخ بیست آذرماه از سرویس خارج شده بود، حالا منابع خبری از خروج فاز اول این متانول ساز از مدار تولید خبر می دهند، گفته می شود که این متانول ساز اجبارا وارد اورهال شده است.