درحالی درآمد ارزی شرکت های ‌پتروشیمی⁩ بورسی در فصل پائیز به ۱/۵ میلیارد دلار رسیده است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم از ۱/۶ میلیارد دلار عبور کرده بود.| غدیر: ۷۸ درصد کاهش.| جم: ۶۹ درصد کاهش.| پردیس: ۶۵ درصد کاهش.| شیراز: ۵۲ درصد کاهش.|خراسان: ۳۴ درصد کاهش.

درحالی درآمد ارزی شرکت های ‌پتروشیمی⁩ بورسی در فصل پائیز به ۱/۵ میلیارد دلار رسیده است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم از ۱/۶ میلیارد دلار عبور کرده بود.| غدیر: ۷۸ درصد کاهش.| جم: ۶۹ درصد کاهش.| پردیس: ۶۵ درصد کاهش.| شیراز: ۵۲ درصد کاهش.|خراسان: ۳۴ درصد کاهش.