امیدفراغت/روزنامه‌نگار:   پیام سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی این است جنگ قدرت هیچ گونه تعارفی با خودی و غیر خودی ندارد! ملت باید هم بترسد وقتی به خودشان رحم نمی‌کنند معلوم است که با دیگران چه واکنشی خواهند داشت. خدا به دادِ ملت برسد.    

امیدفراغت/روزنامه‌نگار:

 

پیام سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی این است جنگ قدرت هیچ گونه تعارفی با خودی و غیر خودی ندارد! ملت باید هم بترسد وقتی به خودشان رحم نمی‌کنند معلوم است که با دیگران چه واکنشی خواهند داشت. خدا به دادِ ملت برسد.