*چرا حماسه هاى دوم و سوم خرداد غریب شد*؟! ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر در فرهنگها حماسه هاى جاودانه ،قابل ستایش و تقدیرند خواه این حماسه ها اجتماعى ، سیاسى و حتى جنگى باشند هر چند که جنگها به کل خانمان سوز و ویرانگرند اما نمى توان از شجاعتها و رشادتهاى مردان پاک سرشتى که […]

*چرا حماسه هاى دوم و سوم خرداد غریب شد*؟!
✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

در فرهنگها حماسه هاى جاودانه ،قابل ستایش و تقدیرند خواه این
حماسه ها اجتماعى ، سیاسى و حتى جنگى باشند هر چند که جنگها به
کل خانمان سوز و ویرانگرند اما نمى توان از شجاعتها و رشادتهاى مردان
پاک سرشتى که جان دادند و جانفشانى کردند غافل شد .

مردانى که بدون هـیچ چشم داشتى براى این آب و خاک از جان و مال
خود گذشتند تا دیگران آسوده بهراحتى و منفعت طلبى به پست و
مقامى تکیه کنند که اکنون صلاحیت اداره دکه اى را هم نداشته اما با
خدعه و نیرنگ در لباس مقدس مابى یکه تازى کرده و خود را تافته جدا
بافته دانسته و چنان از این قدرت سوء استفاده کرده که انگار از ثروت
پدرى ارتزاق مى کنند نه بیت المال.!

اما حماسه دوم خرداد ٧۶ جنبش و رفراندوم مردمى بود که از تبعیض و
تک صدایى خسته و افسرده بودند ومى توانست درس بزرگى به زمامداران
حکومتى باشد تا در کشور دارى و زمامدارى تجدید نظر کنند اما
متاسفانه نه تنها اصلاحاتى دیده و شنیده نشد بلکه در مقطعى سران
اصلاحات را یا بالاجبار گوشه نشینیا زندانى و یا متوارى نمودند تا اینکه
نتیجه این کج رفتارى ها ، نارضایتى اکثریت مردمى شد که زمانى ٩٩/٨
درصد به همین نظام راى مثبت داده ولى اکنون منتظر معجزه
نجات بخشى از خارج آنهم توسط شاهزاده اى بنام پهلوى هستند
که توانایى اداره یک روستایى را هم ندارد .!!

١۴٠٢/٣/٣