♦️چمران گفته هر سطل زباله ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.   ?این یعنی یک‌ شرکتی داره حداقل سه تا پنج برابر قیمت، هر سطل آشغالو فاکتور ‌می‌کنه برای شهرداری.

♦️چمران گفته هر سطل زباله ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.

 

?این یعنی یک‌ شرکتی داره حداقل سه تا پنج برابر قیمت، هر سطل آشغالو فاکتور ‌می‌کنه برای شهرداری.

  • منبع خبر : عصر فوری