*کارگران و معلمان گرانقدر:* تعظیمتان مى کنیم و دستان پینه بسته و صاحب قلم شما را مى بوسیم ✍️ دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر در تاریخ ایران هـیچ قشرى پاکتر و مظلومتر از قشر کارگر و فرهـنگى ندیدم . با کمترین خواسته بیشترین بازده کارى دارند . اما در این صد ساله اخیر حاکمیت نه تنها […]

*کارگران و معلمان گرانقدر:*

تعظیمتان مى کنیم
و دستان پینه بسته
و صاحب قلم شما را
مى بوسیم
✍️ دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

در تاریخ ایران هـیچ قشرى پاکتر و
مظلومتر از قشر کارگر و فرهـنگى
ندیدم .
با کمترین خواسته بیشترین بازده
کارى دارند . اما در این صد ساله
اخیر حاکمیت نه تنها نتوانسته از
حق و حقوق آنها دفاع کند بلکه با
کمترین اعتراض ، سهمشان اخراج
یا زندان بوده است .

در واقع کارگران و معلمان زحمت
کشان واقعى تاریخ جامعه ایران
هستند .

باید اتحادیه آنها را به رسمیت
شناخت به اعتراضات و خواسته هاى
صنفى شان احترام گذاشت . نه اینکه
آنها را به زندان انداخت . زیرا در
جامعه اى که کارگران و فرهنگیانش
بخاطر خواسته هاى صنفى زندانى
شوند باید فاتحه آن جامعه را خواند .

روزتان ……..

١۴٠٢/٢/١١