شاید در عصر تکنولوژی و علم و پیشرفت کسی فکرش را هم نمی کرد چرخ اقتصاد جهانی جای خود را به ویروس نوظهوری دهد که ماههاست تیتر احوال جهان و بخصوص اخبار و رسانه ها شده است. طی یک نظرسنجی اینترنتی در صفحه شخصی اینستاگرامم از کاربران، یکی از کاربران ویروس کرونا را ویروسی واقعا […]

شاید در عصر تکنولوژی و علم و پیشرفت کسی فکرش را هم نمی کرد چرخ اقتصاد جهانی جای خود را به ویروس نوظهوری دهد که ماههاست تیتر احوال جهان و بخصوص اخبار و رسانه ها شده است.

طی یک نظرسنجی اینترنتی در صفحه شخصی اینستاگرامم از کاربران، یکی از کاربران ویروس کرونا را ویروسی واقعا خوشتیپ و کاملا بی آزار و اذیت و بدقول میداند، که در دل این گفته میتوان به نکات مهمی دست یافت؛ ویروسی خوشتیپ که همه را ملزم به رعایت بهداشت کرده است.

کاربر دیگری اینچنین میگوید: فرهنگ مقابله با کرونا و ارتباط با افراد کرونایی زیر خط فقر است و به سخره گرفتن فرد کرونایی سرگرمی افراد مریض جامعه شده است، اظهار نظر زیبایی که میتوان به عمق آن فرو رفت و گفت واقعا چرا در جامعه ما با یک فرد مبتلا به کرونا مانند یک قاتل زنجیره ای رفتار میکنند؟
مگر میشود این فرد را از جامعه دور انداخت یا با آن ارتباط برقرار نکرد، مبتلا شدن به کرونا مگر خواست فرد یا افراد گرفتار جامعه بوده که در محافل کوچه نشین ها به این افراد سابقه دار می گویند؟

یکی از کاربران به زیبایی برایمان نوشت من به روزهای بعد از کرونا می اندیشم و به کتابی که خواهم نوشت با نام “عشق سالهای کرونا”؛ چرا واقعا خودمان را با کرونا و پذیرش اجتماعی مبتلایان به آن وفق نمیدهیم تا در کتابهای پس از کرونا از ما و رفتارمان به نیکی یاد شود عشق فقط مختص یک رابطه دوستانه نیست بیاییم برای عشق سالهای کرونا خودمان را بهتر از گذشته کنیم و با افراد مبتلا به کرونا مهربان تر باشیم.

این تنها خلاصه ای از آنچه بود که عزیزان برایمان نوشتند و بود مطالبی که میشد در موردشان نوشت اما شاید پرداختن به نظر کاربران محترممان نیاز به چاپ کتابی باشد به اسم دلسوختگان کرونا یا چیزی شبیه به آن.

در روزهای ابتدایی کرونا طی دستنوشته ای ساده نوشتم “نوبت اخلاقمداری ماست” و بیان کردم بیاییم برای حفظ آبرو و حفظ شان و جایگاه اجتماعی شهروندانمان از بردن نام و مشخصات این عزیزان در گروهها خودداری کنیم و با پیامهای دلگرم کننده مان به آنان انگیزه مبارزه دهیم و امروز میگویم بیاییم برای ماندگاری ناممان در تاریخ با مبتلایان کرونا مهربان باشیم تا آیندگان بنویسند پدران ما دست در دست هم کرونا را شکست دادند و هم گفتند و اثبات کردند که زندگی در جریان است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر