🔹نشان ماه و ستاره یکی از نشان‌های پر کاربرد در دوران ایران باستان بود که امروز مدعیان زیادی دارد از تُرکان تا رومیان، از تمدن‌های بین‌النهرین تا مصر امروزه این نشان بر پرچم کشورهای مختلفی نقش بسته است.

🔹نشان ماه و ستاره یکی از نشان‌های پر کاربرد در دوران ایران باستان بود که امروز مدعیان زیادی دارد از تُرکان تا رومیان، از تمدن‌های بین‌النهرین تا مصر
امروزه این نشان بر پرچم کشورهای مختلفی نقش بسته است.

  • منبع خبر : عصر فوری