گزارش تصویری مراسم سخنرانی رئیس جمهور در میدان رئیسعلی   تصویر حضور مردم

گزارش تصویری مراسم سخنرانی رئیس جمهور در میدان رئیسعلی

 

تصویر حضور مردم