«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «قدرت جاذبه عشق» «خوب خوبی را کند جذب این بدان/طیبات و طیبین بروی بخوان/در جهان هر چیز چیزی جذب کرد/گرم گرمی را کشید و سرد سرد» «مولانا» قانون جذب و جاذبه؛ جزو قدرتمند ترین قوانین کائنات است… قانون جاذبه همان قانونی است که می تواند ستاره […]

«بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم»

«قدرت جاذبه عشق»

«خوب خوبی را کند جذب این بدان/طیبات و طیبین بروی بخوان/در جهان هر چیز چیزی جذب کرد/گرم گرمی را کشید و سرد سرد»
«مولانا»

قانون جذب و جاذبه؛ جزو قدرتمند ترین قوانین کائنات است…
قانون جاذبه همان قانونی است که می تواند ستاره ها را در آسمان نگاه دارد…

سیاره های اطراف خورشید در منظومه ی شمسی توسط نیروی جاذبه محکم سر جای خود می مانند و به اطراف پرتاب نمی شوند…

گل ها،بواسطه قدرت جاذبه می توانند زنبورها را به طرف خود بکشانند…

دانه ها نیز به راحتی قادر خواهند بود بواسطه ی این نیرو،در دل خاک مواد غذایی ومعدنی را جذب کنند…

حتی در این جهان؛ هر موجودی که به سوی
گونه ی خود روانه است براساس قدرت جاذبه است…

به علاوه؛ حرکت ماشین روی جاده و پیشروی کشتی بر روی سطح آب در دل اقیانوس؛ فقط و فقط با قدرت نیروی جاذبه امکان پذیر است…

نیروی جاذبه ؛مردم را به سوی همدیگر می کشاند‌؛ وقتی انسان ها به نقاط مشترک میان خود وهمنوعان پی می برند
کم کم ملت ها، گروه ها،انجمن ها؛ سازمان ها وجوامع بزرگ تشکیل خواهند شد…
بر همین اساس است که قانون جذب می گوید:
«هر چیز شبیه به خودش را جذب می نماید…».

قدرت جاذبه است که انسان ها را به سمت رشته های ورزشی متفاوت،سبک های مختلف موسیقی وکسب علم ودانایی می کشاند…

به راستی نیروی جاذبه چیست؟
نیروی جاذبه یعنی نیروی عشق!!
به تعبیر لسان الغیب حافظ:

«در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد/عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد/جلوه ای کرد
رخت دید ملک عشق نداشت/عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد»

جاذبه همان «عشق» است و عشق؛ اکسیر قدرتمندی است که کهکشان های نامحدود واتم های بی حد وحصر را به وجود می آورد ومیان آن ها هماهنگی خلق می کند.
به تعبیر افصح المتکلمین سعدی:
«اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم…»

اگر قانون جاذبه به داخل هر چیز و میان آن ها نفوذ نمی کردجهان از هم می پاشید.
طبق روابط میان کائنات، قانون جاذبه می گوید که چیزهای شبیه به هم جذب یکدیگر می شوند.
این گفته در زندگی انسان بدین معناست که؛ هر گونه رفتار کنید همان طور با شما رفتار خواهند کرد.
پس در مقابل هر عملی؛ عکس العملی یکسان ومتقابل وجود دارد.

بدین سان؛ تاثیر عملکردتان به سوی شما بازمی گردد
«تاب و بازتاب»
اگر عملکردتان جنبه مثبت داشته باشد عکس العملی مثبت را تجربه خواهید کرد و اگر عملکرد؛ جنبه ی منفی داشته باشد عکس العملی منفی دریافت خواهید نمود.

نوع افکار واحساساتی که از خود بروز و ساطع می نمایید تعیین کننده ی افرادی است که اطرافتان جمع می کنید.

قانون جاذبه؛ هماره با عملکرد انسان تطابق دارد؛
هر رویداد و تجربه ای در زندگی شما،در واقع همان شرایطی است که شما بر اساس مغناطیس و امواج افکار واحساسات خود به سمت خودتان جذب کرده اید…
«خوش باش که هر که راز داند/داند که خوشی؛ خوشی کشاند/شیرین چو شکر تو باش شاکر/شاکر هر دم شکر ستاند » «مولانا»

بدین سبب؛ حضرت مسیح(ع) در همین باب در تعبیری زیبا و مانا
می فرماید:
«هر طور که می خواهید رفتار کنید و بدانید که همان گونه با شما رفتار خواهد شد…».
زیرا که؛ تمامی عکس العمل ها،طبق معیار اعمال شما اندازه گیری می شود..

وحشی بافقی در تعبیری جاودانه در باب قانون «جاذبه عشق» می سراید:

«مستغنی است از همه عالم گدای عشق/
ما و گدایی در دولت سرای عشق/
عشق و اساس عشق نهادند بر دوام/
یعنی خلل پذیر نگردد بنای عشق/
وحشی هزار ساله ره از یار سوی یار/
یک گام بیش نیست ولیکن به پای عشق»

دکتر محمد کارگر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر